Liga pár páru ČR, z.s.


Liga pár páru České republiky, z.s. vychází z vize mateřské organizace The Couple to Couple Le­a­gue Inter­national, Inc., která byla za­lo­že­na v USA v r. 1971. Zakladatelé CCLI, manželé John a Sheila Kippleyovi, cítili povolání po­má­hat ka­to­lic­kým manželům na­pl­ňo­vat učení encykliky Humanae vitae v oblasti předávání života.

Od po­čát­ku spo­lu­pra­co­va­li s MUDr. Ko­naldem A. Pre­mem, pro­fe­so­rem porodnictví a gynekologie na lé­kař­ské fakultě min­ne­sot­ské uni­ver­zi­ty. Společně šířili ekologické kojení a vypracovali vlastní metodiku vyučování symtotermál­ní me­tody (STM) při­ro­ze­né­ho plánování rodičovství, kterou Liga používá, na základě vý­zku­mu vlastního i jiných odbor­ní­ků: MUDr. Josef Rötzer (Ra­kous­ko), MUDr. John a Evelyn Billingsovi (Austrálie), MUDr. Gerd K. Döring (Ně­mec­ko) a MUDr. Ed­ward F. Keefe (USA).

LPP v ČR založili v r. 1991 David a Michaela Prentisovi. Za své celoživotní dílo a “za službu ve prospěch dobra, zvláště za aktivní službu v oblasti přirozeného plánování rodiny na základě učení církve“ byli v r. 2017 oceněni Českou biskupskou konferencí.

Cílem LPP je podporovat rodinu, pomáhat budovat manželské vztahy za pomoci přirozeného přístupu k plánování rodiny a šířit zdravý životní styl mezi mladými lidmi. Respektujeme skutečnost, že lidská bytost vzniká v okamžiku početí a od této chvíle má právo na život. Považujeme rodinu, založenou na manželství muže a ženy, kteří s láskou přijímají děti jako dar, za nenahraditelnou hodnotu, školu lidství a vzájemné lásky a úcty. Název organizace ukazuje na základní filosofii, že odborně vyškolené manželské páry mají předávat své vědomosti a zkušenosti v oblasti PPR dalším párům, protože plodnost není záležitostí ženy, ale je darem i odpovědností celého páru.


Lektoři STM


Pokud máte zájem o přednášku, kurz STM nebo potřebujete osobní konzultaci, můžete kontaktovat lektory (v mapě modře) přímo v místě vašeho bydliště nebo se obrátit na ústředí LPP (červená). U většiny lektorů a na kontaktních místech (hnědá) je také po domluvě možné si vyzvednout základní materiály a letáky. Mapku doporučujeme zvětšit (ikonka vpravo nahoře), v některých místech je lektorů více a značky se překrývají 😉 .

Lektoři Ligy pár páru pracují jako dobrovolníci – kurzy, přednášky ani poradenství, které poskytujeme, nejsou zpoplatněny. Prostředky na svou činnost, tisk materiálů nebo školení a další vzdělávání lektorů získáváme z darů. Jsme proto vděčni všem, kterým naše práce dává smysl a rozhodnou se nás finančně podpořit.

Školení lektorů

Manželé, kteří jsou členy Ligy, absolvovali základní kurz, zí­skali praxi v metodě a chtějí se o svou zku­še­nost roz­dělit s jinými, mohou se u Ligy školit na lektory. Školení je zdarma a probíhá z velké části kore­spondenčně. Trvá minimál­ně šest měsíců, většinou spíš jeden rok, podle situace manželů. Pokud školení na lektory zvažujete, zveme na některé z našich pravidelných setkání (konference LPP), budete tak mít příležitost nás lépe poznat 😉

V případě zájmu o školení na lektory napište na lpp@lpp.cz. Jsme vděční za každý pár, který se rozhodne zapojit do naší služby.


Členství v LPP


 1. Členem LPP se mohou stát jednotlivci a manželské nebo snoubenecké páry, které souhlasí s cíli a zásadami  spolku a zaplatí stanovený členský příspěvek.
 2. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo.
 3. Členství vzniká vyplněním elektronického formuláře a evidencí v seznamu členů LPP
 4. Členství je obnovováno vždy na začátku kalendářního roku zaplacením členského příspěvku 150 Kč (za jednotlivce nebo pár, na č.ú.2801370422/2010, do zprávy pro příjemce je třeba uvést “ČL-jméno, příjmení”).
 5. Dárcům, pokud mají o členství zájem, je prodlouženo automaticky, bez nutnosti platit členský příspěvek.
 6. Členství zaniká:
  • vystoupením člena ze spolku,
  • nezaplacením členského příspěvku do 31.3. dalšího kalendářního roku,
  • vyloučením člena ze spolku,
  • zánikem spolku.

Každý člen spolku má tato práva:

 • aktivně se podílet na činnosti LPP,
 • účastnit se kurzů pořádaných LPP
 • žádat o školení na lektora STM PPR,
 • účastnit se zasedání Rady LPP – termíny jsou zveřejňovány v bulletinu a zde na webu,
 • být volen do orgánů spolku,
 • zažádat o zasílání tištěné podoby bulletinu LPP poštou

Každý člen má tyto povinnosti:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • nepoškozovat dobré jméno LPP,
 • platit členské příspěvky (150 Kč / rok / jednotlivec nebo pár)

Podrobné informace najdete ve stanovách LPP.


Konference LPP


Naši lektoři a spolupracovníci LPP se pravidelně dvakrát v roce scházejí, pro tato přátelská setkání se vžil název “konference”. Cílem je další odborné vzdělávání, výměna zkušeností a vzájemné sdílení a povzbuzení. Jarní konference je spojena s výročním zasedáním Rady LPP ČR, podzimní konferenci míváme “mezinárodní”, společnou s přáteli ze slovenské LPP a v jejím pořádání se střídáme.

Nejbližší termíny:

 • 24.-26.5.2024, HOJEŠÍN, Zámek Hoješín (v sobotu odpoledne proběhne výroční zasedání Rady LPP)
  PŘIHLÁŠKA
  PROGRAM
 • 18.-20.10.2024, KROMĚŘÍŽ, Arcibiskupské gymnázium – společná česko-slovenská konference

Pokud byte chtěli nás a naši práci lépe poznat, ozvěte se a přijeďte mezi nás!

Víkendová konference LPP na Hoješíně, listopad 2022