Karel Skočovský:

Stručná historie encykliky Humanae vitae: klíčové osobnosti a události

Jedním z důležitých předpokladů porozumění encyklice je seznámení se s dobou a okolnostmi jejího vzniku. Karel Skočovský zmiňuje ustanovení a práci papežské poradní komise pro kontrolu porodnosti a přínos Karola Wojtyly a jeho polských kolegů. Objasňuje rozhodnutí papeže Pavla VI. vyjmout otázku kontroly porodnosti z pravomocí II. vatikánského koncilu i způsob, jakým nakonec bylo učení církve formulováno. Příspěvek také zmiňuje hlavní důvody nepřijetí encykliky Humanae vitae nejen společností, ale také mnohými katolíky.

Ján Viglaš:

Humanae vitae – päťdesiat rokov znamenia protirečenia

Příspěvek je zaměřen především na zdůvodnění nauky předkládané encyklikou Humanae vitae a na objasnění základního poselství, které spočívá v nerozlučném spojení prokreativního a sjednocujícího významu manželského aktu. Ján Viglaš zmiňuje také argumenty pro i proti a jejich relevantnost, které se v padesáti letech po sepsání encykliky objevily, a přínos Jana Pavla II. v této oblasti.

Mária Schindlerová:

Zodpovedné rodičovstvo

Mária Schindlerová se ujala úkolu hlouběji vysvětlit, jak církev chápe odpovědné rodičovství, protože tento termín je často pramenem nedorozumění a jeho výklady se velmi různí. Na příkladech ze své poradenské praxe také přibližuje, s jakými otázkami, výzvami a těžkostmi se manželské páry setkávají.

Panelová diskuse s přednášejícími dopoledního bloku

Ludmila Lázničková:

Článek 27 encykliky a důsledky pro lékařskou praxi

Gynekoložka Ludmila Lázničková hovořila o tom, jak je důležité, aby lékaři podporovali ta řešení, která jsou v souladu s vírou a zdravým rozumem. Zdůraznila důležitost dobrého porozumění zákonitostem společné plodnosti páru. Dále se zaměřila zejména na symptotermální metodu a na její využití v gynekologické praxi i na to, jaké důsledky má nepřijetí učení encykliky Humanae vitae na zdraví ženy i vztah manželů.

Květoslav Šipr:

Symptotermální metoda, její spolehlivost a současná role v přirozeném plánování rodičovství

Profesor Květoslav Šipr vymezil ve svém příspěvku termín přirozené plánování rodičovství a shrnul současné informace o jednotlivých metodách rozpoznávání plodnosti. Krátce také zmínil jejich spolehlivost.

Helena Šiprová:

Hormony, zdraví a antikoncepce

EndokrinoložkaHelena Šiprová se věnovala otázce hormonální antikoncepce a jejím rizikům pro zdraví ženy. Zmínila také postfertilizační efekt, který je součástí mechanismu účinku hormonálních preparátů a který vede ke znemožnění vývoje počatého dítěte v děloze, pokud k početí dojde. Upozornila také na obtíže s výhradou svědomí u lékárníků, pokud jde o vydávání tzv. postkoitální antikoncepce a dalších podobných přípravků.

Anna Záborská:

Naliehavá výzva nositeľom verejnej moci

Europoslankyně Anna Záborská upozorňuje na snahu politiků vytěsnit oblast „regulace porodnosti“ do sféry soukromých rozhodnutí občanů. Tento postoj však vyplývá z nepochopení jejích důsledků pro celou společnost, před kterými varoval již Pavel VI.: pokles morálky, ztráta úcty k ženě, zneužití těchto metod ze strany státu. Paní Záborská připomíná, že potřebujeme dobré politiky, kteří budou prosazovat zákony podporující dobro rodin.

Manželé PrentisoviBrtníkovi potvrzují nejen pozitivní dopad na jejich vztah, ale také to, že poklad, který objevili, si člověk nemůže nechat jen pro sebe, ale slovy Humanae vitae „manželé nezřídka pociťují touhu sdílet ho s druhými.“ (srov. HV, 26)

David a Michaela Prentisovi:

Apoštolát manželských párů

Antonín a Gabriela Brtníkovi:

Láska manželů a PPR

Jan Balík:

Proč bude učení Humanae vitae vždy kamenem úrazu? Výzvy pro pastoraci aneb: nejkratší, avšak nejdiskutovanější encyklika

Konferenci uzavřel příspěvek Jana Balíka, který se zamýšlel nad důvody, které vedly k odmítnutí encykliky. Konstatuje, že tyto důvody přetrvávají až do současnosti, a to navzdory skutečnosti, že učení Humanae vitae bylo mnohokrát potvrzeno Janem Pavlem II. i Benediktem XVI. a papež František tuto encykliku označuje za prorockou a vyzývá k jejímu znovuobjevení. Ve druhé části příspěvku zdůrazňuje, že církev je nejen učitelkou, ale také matkou, která má doprovázet a nabízet mladým lidem a manželským párům v této oblasti praktickou pomoc.

Panelová diskuse s přednášejícími odpoledního bloku