Stručná historie encykliky Humanae vitae: klíčové osobnosti a události

Mgr. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D., studuje doktorát na Papežském teologickém institutu Jana Pava II. pro vědy o manželství a rodině v Římě.

Příspěvek se věnuje jak přípravné fázi poslední encykliky papeže Pavla VI. (se zaměřením na úlohu papežské poradní komise pro kontrolu porodnosti a přínos Karola Wojtyly a jeho polských kolegů), tak nejdůležitějším událostem, které doprovázely její (ne)přijetí ze strany katolických teologů a ostatních věřících v následujících letech. Zabývá se některými příčinami, proč poselství tohoto dokumentu vyvolato tak velkou a široce rozšířenou negativní odezvu.

Humanae vitae – päťdesiat rokov znamenia protirečenia

ThLic. Ján Viglaš – rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, kde prednáša morálnu teológiu; člen Subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska.

Hoci pápež Pavol VI. predvídal ťažkosti s prijatím náuky encykliky Humanae vitae, odpor proti nej bol taký veľký, že encyklika sa od svojho publikovania stala akoby skúšobným kameňom vernosti Magistériu Církvi, doslova znamením protirečenia. Posltoročie od jej napísania prinieslo množstvo filozofických i teologických argumentov za i proti, no bolo zároveň aj obdobím novej teologickej reflexie Magistéria Cirkvi, najmä vďaka pontifikátu sv. Jána Pavla II. Príspevok sa chce zamerať na základné línie argumentov Magistéria o vnútornej spätosti prokreatívneho a zjednocujúceho aspektu manželskéo aktu a na ťažkosti v ohlasovaní a prijímaní tejto náuky v pastoračnej praxi.

Zodpovedné rodičovstvo: teória a prax

Mgr. Mária Schindlerová, manželka a matka, lektor STM, absolventka študijného programu Náuka o rodine na teologickej fakulte Inštitútu rodiny v Bratislave.

Príspevok chce objasniť, čo Cirkev učí pod pojmom zodpovedné rodičovstvo, predstaviť širšie súvislosti realizácie zodpovednosti za veľkosť rodiny, predovšetkým vnímanie plodnosti ako daru, rozmer spoločného rozhodovania a spoločnej zodpovednosti manželov. Súčasťou príspevku budú aj otázky a odpovede z poradne sexuálnej etiky týkajúce sa tejto témy.

Naliehavá výzva nositeľom verejnej moci (HV 23)

MUDr. Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu.

“Výzva verejnej moci”: “Dovoľujeme si teda obrátiť sa na vládcov národov, ktorí predovšetkým majú povinnosť chrániť spoločné dobro a možnosť toľko urobiť pre ochranu dobrých mravov: nikdy nestrpte, aby sa kazili čnostné mravy vašich národov; zabráňte, aby sa do rodiny, ktorá je základnou bunkou spoločnosti, zavádzali cez zákony také spôsoby konania, ktoré odporujú prirodzenému a Božiemu zákonu“. Toľko časť §23. Aby nositelia verejnej moci mohli naplniť tieto slová musia splniť minimálne dve podmienky. Neoddeliť svoju vieru od verejného účinkovania a mať formované svedomie. Prednáška sa venuje viacerým oblastiam domácej, európskej i medzinárodnej politiky, v ktorých sú politici postavení pred vydanie svedectva o svojej viere.

Článek 27 encykliky Humanae vitae a důsledky pro lékařskou praxi

MUDr. Ludmila Lázničková, manželka, maminka tří dětí, babička tří vnoučat, gynekoložka, která nejen že nepředepisuje hormonální antikoncepci nebo stimulaci, ale též se věnuje osvětě v otázkách respektování vzájemné plodnosti. Znalosti, které o cyklu přináší symptotermální metoda, využívá ve své gynekologické a porodnické praxi i diagnosticky a léčebně.

Lékaři jsou v rámci encykliky vyzývání k tomu, aby podporovali ta řešení, která jsou v souladu s vírou a zdravým rozumem. Současně jsou vyzývání k získávání potřebných znalostí, aby mohli manželům dobře poradit. V příspěvku se zamyslíme nad tím, jaký je současný stav poznání, co víme o zákonitostech lidské plodnosti, co z toho plyne dále pro lékařskou praxi i pro osvětu mezi spolupracujícími laiky, jak je možné pomáhat kněžím v jejich pastorační praxi a tedy vést manžele na cestě porozumění zákonitostem společné plodnosti.

Symptotermální metoda, její spolehlivost a současná role v plánovaném rodičovství

Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, Csc.

První souborné pokyny pro používání symptotermální metody publikoval Josef Rötzer v roce 1968 – shodou okolností tedy právě v roce, kdy vyšla encyklika Humanae vitae. STM patří i v současnosti mezi vůbec nejspolehlivější způsoby plánování rodičovství. Nejde přitom jen o předcházení početí, ale stále častěji a zřetelněji také o stanovení doby optimální k početí dítěte. Odsouvání prvního těhotenství do vyššího věku vede ke zvyšování počtu manželů, kteří svou touhu po dítěti naplňují jen obtížně.

Hormony, zdraví a antikoncepce

MUDr. Helena Šiprová, Ph.D., vedouci endokrinologické ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

V organismu dospělé ženy probíhají cyklické změny, které směřují k udržení reprodukce. Z hlediska možných dlouhodobých účinků a dopadů na zdraví hormonální antikoncepce dosud nepřekročila stadium rozsáhlého klinického pokusu. Její negativní vliv lze považovat za prokázaný.

Proč bude PPR vždy kamenem úrazu? Výzvy pro pastoraci

ThDr. Jan Balík, PhD. působil skoro tři desetiletí v pastoraci mládeže. Deset let byl ředitelem Sekce pro mládež ČBK. Jako teolog se věnuje pastoraci mládeže a rodin. Patří mezi popularizátory teologie těla sv. Jana Pavla II. Je autorem řady publikací. Působí jako kanovník u sv. Víta v Praze a biskupský vikář pro diakonii pražské arcidiecéze.

Sám Ježíš se netají tím, že jeho slovo bude pro mnohé kamenem úrazu. Pravda Boží vyvolává u mnohých radost, ale u některých, i přes dobrou vůli hlasatelů, odpor. Nelze se tedy divit, že církev, která hlásá evangelium rodiny a lásky, je znamením, kterému se odporuje. O to větší odpovědnost mají zvláště hlasatelé evangelia, především biskupové a kněží, aby se nenechali umlčet a odvážně podporovali mladé lidi a rodiny, zvěstovali celou pravdu o lidském životě, skutečnou povahu lásky mezi mužem a ženou a cestu odpovědného rodičovství. Jejich hlásání bude o to plodnější, čím více se spojí s manželskými páry, které převezmou aktivně část odpovědnosti a do této evangelizace se zapojí. Hlásání musí být ruku v ruce doprovázeno, svědectvím a know-how, tedy též odbornými kurzy.

Láska manželů a PPR (HV 25)

Mgr. Gabriela Brtníková a Mgr. Antonín Brtník, manželé 12 let, 4 děti, lektoři symptotermální metody.

Je pro manžele důležité zvládat metody PPR? Jak PPR ovlivňuje manželství i celou rodinu? Jak je důležitá Kristova láska mezi manželi? Existuje lepší pomoc pro dnešní manželství, jak si mohou projevovat intimní lásku podle Božího záměru?

Apoštolát manželských párů (HV 26)

David a Michaela Prentisovi, lektoři symptotermální metody od r. 1987, zakladatelé Ligy pár páru v tehdejším Československu (r. 1991).

Po vlastní zkušenosti negativního působení antikoncepce a pak pozitivního vlivu PPR ve vlastním manželství jsme cítili po sametové revoluci povolání založit laický apoštolát manželů manželům – Ligu pár páru – v manželčině vlasti.