ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku se mohou stát jednotlivci a manželské nebo snoubenecké páry, které souhlasí s cíli a zásadami  spolku a zaplatí stanovený členský příspěvek.
 2. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo.
 3. Členství vzniká vyplněním elektronického formuláře a evidencí v seznamu členů spolku
 4. Členství je obnovováno vždy na začátku kalendářního roku zaplacením členského příspěvku 150 Kč (za jednotlivce nebo pár).
 5. Dárcům, pokud mají o členství zájem, je prodlouženo automaticky, bez nutnosti platit členský příspěvek.
 6. Členství zaniká:
 • vystoupením člena ze spolku,
 • nezaplacením členského příspěvku do 31.3. dalšího kalendářního roku,
 • vyloučením člena ze spolku,
 • zánikem spolku.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Každý člen spolku má tato práva:

 • aktivně se podílet na činnosti spolku,
 • účastnit se kurzů pořádaných spolkem
 • žádat o školení na instruktora symptotermální metody přirozené regulace početí,
 • účastnit se zasedání rady spolku – termíny jsou zveřejňovány v bulletinu LPP,
 • být volen do orgánů spolku,
 • zažádat o zasílání tištěné podoby bulletinu LPP poštou,
 • obdržet jedny záznamové tabulky na rok.

Každý člen má tyto povinnosti:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • nepoškozovat dobré jméno spolku,
 • platit členské příspěvky (150 Kč / rok / jednotlivec nebo pár)

Podrobné informace najdete ve stanovách LPP