Již dva roky s manželem máme úžasnou možnost studovat na české pobočce Institutu Jana Pavla II. na Vranově u Brna. Při práci v LPP nutnost dalšího vzdělání a formace považujeme za nezbytnou. Na kurzech i v internetovém poradenství pomáháme nejen s hodnocením STM záznamů, ale často řešíme otázky spojené s pohledem církve na odpovědné rodičovství, etickým rozměrem manželské sexuality popř. bioetickými tématy spojenými s počátkem lidského života. Stejnou zkušenost má i Liga na Slovensku, kde jen za první polovinu letošního roku přišlo do etické poradny 67 dotazů.

Za jedinečné považuji propojení studia s duchovní formací (součástí jsou mše svaté, adorace, společná modlitba…), živým společenstvím, plodnými diskusemi a obohacujícími vztahy, které na Vranově s dalšími studenty – kněžími, řeholnicemi i manželskými páry – máme možnost navázat.

Byli bychom rádi, aby se informace o studiu na Institutu dostala k co nejvíce lidem, proto jsme poprosili o rozhovor paní Leonu Steingartovou, která pracuje na sekretariátu studia manželství a rodiny:

Můžete nám představit Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny? 

Třináctý květen 1981, den mimořádné mariánské milosti a tajemného Božího zásahu v dějinách lidstva, je také symbolickým dnem počátku Institutu: právě v ten den, kdyby mu v tom nezabránil atentát Mehmeta Aliho Agci, měl svatý Jan Pavel II. veřejně oznámit založení našeho Institutu, který nese jeho jméno a který si přál zasvětit studiu manželství a rodiny. Původní idea a specifické poslání Institutu jsou tedy nerozlučně spjaty s ochranou Panny Marie Fatimské, jeho nebeské patronky, a se svědectvím krve prolité jeho svatým zakladatelem na Náměstí Svatého Petra.

Nelze přirozeně hovořit o vizi a poslání Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny, aniž bychom zmínili také postsynodální apoštolskou exhortaci Amoris laetitia, která byla před několika lety publikována. Právě ona dává vyniknout aktuálnosti poslání, které svatý Jan Pavel II., “papež rodiny”, od samého počátku svěřil Institutu.

Svatý Jan Pavel II. při jednom z prvních setkání s profesory Institutu vysvětloval metodu, kterou je třeba použít u témat týkajících se manželství a rodiny, následovně. Podle jeho názoru jsou problémy v této oblasti natolik komplexní, že když jim budeme čelit přímo, hrozí nám, že v nich zabředneme. U kořene těchto problémů, které se v té době točily kolem tématu jednoty a plodnosti manželství, se nachází antropologická otázka svobody a lidského těla. Klíč k řešení těchto problémů nám nabízí christologie, tedy studium tajemství vtěleného Božího Syna, který dobrovolně vydává svoje tělo za spásu lidí. Vzájemné prostupování oblastí antropologie na jedné straně a manželství a rodiny na straně druhé má proto svoji hlavní těžiště v teologii těla. V jádru problému člověka se nachází pravda o lásce.

Co je náplní studia na Institutu? Čím je specifické?

Institut nabyl právního uznání prostřednictvím apoštolské konstituce podepsané 7. října 1982 papežem Janem Pavlem II., v níž byl vymezen jak předmět vlastního Institutu, tak specifika jeho vztahu s ostatními církevními akademickými centry. Později na základě rozhodnutí papeže Františka získal Institut novou právní subjektivitu a stal se tak Papežským teologickým institutem Jana Pavla II. pro vědní obory o manželství a rodině. Apoštolským listem, tzv. motu proprio Summa familiae cura (Největší starostlivost o rodinu) ze dne 8. září 2017, ustanovuje papež Institut „akademickým centrem ve službě poslání univerzální církve, pro vědy zkoumající manželství a rodinu v oblasti témat, které souvisí se základní smlouvou muže a ženy v péči o zrození a stvoření.“

Co se týče předmětu vlastního Institutu, papež uvádí, že se jedná o následující: 1. zkoumat “pravdu o manželství a rodině pomocí stále přesnější vědecké metody”; 2. zajistit, aby laici, zasvěcené osoby a kněží mohli dostat vědeckou formaci, a to jak filosoficko-teologickou, tak v oblasti věd o člověku, aby se jejich pastorační a církevní služba rozvíjela co nejlépe pro dobro Božího lidu. Co se týče specifika Institutu, papež poukazuje na to, že ačkoli existují různé instituce, které mají za cíl pastorační formaci v této oblasti, on považuje pro dobro celé církve za nutné založit “primární” odborný Institut na podporu teologického a pastorálního studia manželství a rodiny.

Aby Institut mohl naplňovat poslání, které mu bylo svěřeno, může udělovat univerzitní akademické tituly, které se pohybují od licenciátu z Nauky o manželství o rodině, až po doktorát z Teologie se zaměřením na manželství a rodinu; dále pak se jedná o diplom na úrovni “Master” s širokým spektrem specializací: Rodinná pastorace, Bioetika a formace, Rodinné poradenství, Plodnost a sexualita v manželství a Rodina a udržitelný rozvoj se zaměřením na problematiku práce a ekonomie.

Jak vznikla myšlenka zprostředkovat toto studium také studentům v ČR? V čem se odlišuje od běžného vysokoškolského studia?

Novost Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny se netýká pouze metody a obsahu výzkumu, ale také jeho jedinečného právně-institucionálního uspořádání. Papež Jan Pavel II. to v promluvě ze srpna 1999 vyjádřil následovně: “je charakteristická jednotou v pluriformitě”. Toto uspořádání se podle slov papeže Benedikta XVI. na audienci z 25. dubna 2006 lépe ukáže, vyjdeme-li z významu, jaký má práce Institutu v poslání církve. Institut představuje v jistém smyslu unicum mezi církevními akademickými institucemi. Svatý Jan Pavel II. si totiž přál založit jeden jediný institut, který ale bude mít pobočky rozptýlené po pěti kontinentech, s cílem nabídnout reflexi, která ukáže bohatství jediné pravdy v pluralitě kultur. Z tohoto důvodu je Institut jeden (s jediným velkým kancléřem a jediným ředitelem), a současně působí v různých částech světa.

Vzácná návštěva ředitele římského institutu Mons. Livio Meliny a osobní setkání s delegátem ČBK pro rodinu, brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v jeho sídle v Brně dne 18. 3. 2011, vyústily ve velkorysou nabídku Mons. Meliny – podpořit vznik pobočky Institutu v České republice.

ČBK požádala o zřízení po iniciativě delegáta pro rodinu biskupa Cikrle a po projednání na plenárním zasedání ČBK dne 4. 10. 2011. Požadavek, aby nešlo o různé formy obdobného vysokoškolského studia, ale výlučně o formu pobočky mateřského institutu, byl zdůvodněn zásadním nárokem, aby struktura výuky (obsah studia i formace základního týmu vyučujících) byla podřízena pravomoci mateřského institutu. Institut JP II. v Římě poskytuje vedle kvalitního vzdělání i specifickou formaci pro odbornou práci v církvi, významné zejména v oblastech, kde se církev rozchází s pojetím moderní-sekularizované společnosti. Taková formace je obtížně dostupná na školách státních a obecně soukromých.

Jak dlouho je již možné v ČR na Institutu Jana Pavla II. studovat, kdo se může stát studentem?

Studium manželství a rodiny v České republice na Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. v akademickém roce 2018/2019 zakončilo třetí ročník. Studovat může každý. Studium je realizováno ve spolupráci s Akademií kanonického práva, která také vydává studijní texty a organizuje konferenci o manželství otevřenou veřejnosti. Přednášky z konference je možné poslechnout si na stránkách AKP, stejně tak možnost objednat si studijní texty. Pro zájemce o samotné studium manželství a rodiny připojujeme odkaz, kde jsou podrobnosti i elektronická přihláška.

Za rozhovor děkuje Jitka Nováková

Pozn.: Studium, kterého se mohou účastnit celé rodiny, probíhá také na Slovensku, více informací najdete zde.

 

Reference studentů:

Co nám dává studium manželství a rodiny na Vranově? Určitě je to větší pochopení Teologie těla, větší náhled do manželství jako takového, větší pochopení manželství jako svátosti, pomáhá nám i v osobním životě. Studium nám také pomáhá při přípravě snoubenců, které v děkanátu děláme. Nezanedbatelnou součástí je také společenství stejně smýšlejících lidí, se kterými se můžeme sdílet.

Jitka a Vladimír Muchovi

 

Co chceš, Bože, dneska dělat? Rád bych se přidal … Možná patříte k těm, kteří hledají Boží vůli a chtějí se podle ní řídit… Mám za sebou poslední lekci „Studia manželství a rodiny“, kam jsem před třemi lety šla právě proto, abych se zúčastnila hlubšího poznávání podstaty lidské osoby, lásky, manželství a abych vlastně mohla žasnout, jak se v tom dává Bůh poznat. Já osobně to mám shodou okolností tak, že mi poznávání Božích věcí prohlubuje lásku k Němu. Jak je Bůh důmyslný, jak geniální řád ustanovil, jak si dokáže všímat detailů a jak blízko mi je i v každé všední situaci. Roky pracuji v Centru pro rodinu, bylo předem jasné, že mi studium pomůže více předat mladým, snoubencům i manželům. Ale přišla i parádní přidaná hodnota, totiž dárky pro vlastní manželství. Štědré dary! Velice příjemná radost, že jsme povolaní a poutem je láska, a to láska, kterou jsme podrobili tak podrobnému zkoumání, jako nikdy předtím. Opravdu velká vděčnost Stvořiteli, že jsme tým, společenství, ve kterém máme jeden druhého darem… Učili jsme se, že láska zdaleka není pouhý cit, ale pocítili a procítili jsme až úžas, jak je hluboké žít v manželství. Dá se tušit, že to všechno vložíme do profesionální práce pro další generace manželů, to zřejmě je Boží vůle konkrétně pro naši cestu. Ovšem kurz přinesl obojí – obohacení pro práci, i pro nás samotné. Nepromeškejte příležitost, ještě stihnete podat přihlášku!

MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava

 

Máloco se mě během mých studií tak oslovilo, jako právě studium manželství a rodiny. Je mi docela líto, že studium končí, protože jsem ho navštěvoval opravdu velmi rád, bavilo mě. Studium je založeno na učení a spiritualitě Jana Pavla II., otevírá neotřelé přístupy a pohledy na teologii manželství, a dovolím si říct, že jsem o nich dřív neslyšel. Výborní přednášející s bohatými zkušenostmi nám přinesli mnoho podnětů pro pastoraci rodin. Zároveň spontánně vzniklo společenství studentů, ve kterém jsme se hodně nasmáli a sdíleli podnětné myšlenky, jak pomáhat rodinám. Bylo velmi povzbudivé vnímat svědectví přítomných manželských párů, jejichž láska se především díky studiu prohlubovala. Spontánně vznikala spolupráce mezi kněžími a rodinami, která kněžím pomáhá vést manžele cestou ideálu a manžele vede k proměňování jejich vztahu podle obrazu Nejsvětější Trojice. Bylo povzbuzující slyšet pádné argumenty, jak dnes žít nauku církve, čerpat ze svátosti manželství. Chcete-li vědět, jak konat pastoraci řemeslnou a ne průmyslovou, doporučuji vám toto studium.

P. Stanislav Tomšíček