Zdrženlivost, největší “nevýhoda” přirozených metod?

„Často se má za to, že zdrženlivost vyvolává vnitřní napětí, kterého se člověk musí zbavit… zdrženlivost, chápaná integrálně, je spíše jedinou cestou, která osvobozuje člověka od takových napětí. Neznamená nic jiného než úsilí, které směřuje k tomu, aby vyjádřilo „řeč těla“ nejen v pravdě, nýbrž i v autentickém bohatství ‚projevů náklonnosti‘.“ (Jan Pavel II., Teologie těla)

Žijeme v době, kdy má většina z nás v materiální oblasti všeho dostatek – netrpíme hladem ani nepohodlím, na bolest máme léky… Vše obtížné a nepříjemné se snažíme ze svého života odstranit. Stále častěji se setkáváme s podobným trendem i v oblasti PPR: dělat kurzy “moderněji“, tak, aby o ně byl větší zájem, obejít nebo odbourat tuto „nevýhodu“ a zdrženlivosti se vyhnout. Navrhnout pro plodné období pohodlnější řešení.

Jak to tedy je, potřebujeme se zdrženlivosti zbavit? Realita je taková, že v manželském životě zkrátka přicházejí situace, kdy je zdrženlivost potřebná – nejen kvůli PPR (služební cesta, nemoc, šestinedělí,…). Sebeovládání musí být manželům vlastní, protože se nejednou ocitnou v situaci, kdy pohlavní styk nebude po určitou dobu možný. Bez schopnosti sebeovládání by pro ně v takové situaci neexistovalo dobré řešení.

Je důležité jít na hloubku, nezůstávat jen u toho, že se nedá nic dělat a zdrženlivost tedy musíme nějak zvládnout, „přežít“… potřebujeme objevit, v čem nám tato období mohou prokázat velikou službu. Učit se zvládat zdrženlivost znamená postupně získávat vnitřní svobodu…

Být svobodný, abych se mohl stát „darem“

Vraťme se k významu sexuality v manželství: dává nám možnost vyjádřit „řečí těla” to, co zaznívá ve slovech manželského slibu: „Zcela tě přijímám a zcela se ti odevzdávám“. Jak cenná a zásadní v kontextu pravdivé „řeči těla” je zdrženlivost a schopnost sebeovládání, vysvětluje Jan Pavel II.: „Člověk je právě proto osoba, že je nad sebou pánem a že se ovládá. Poněvadž je totiž pánem nad sebou, může „dát“ sám sebe druhému. Toto je dimenze – dimenze svobody daru – která se stává podstatnou a rozhodující pro onu „řeč těla“, kterou se muž a žena vzájemně vyjadřují v manželském sjednocení.“ (Jan Pavel II., Teologie těla)

Svoboda darovat se předpokládá vnitřní zralost člověka. Nemohu darovat, co nemám…  Jsem pánem sebe sama, svých emocí, své sexuality? Mohu se stát darem pro druhého, pokud nejsem schopen sebeovládání?

Mnoho párů mluví o tom, že zažívají ve svém vztahu velký rozpor mezi touhou vyjádřit si lásku a zdrženlivostí v plodné době. Pro další páry se PPR stane z těchto důvodů neakceptovatelným. Encyklika Humanae vitae ale zdůrazňuje, že tu není žádný ‚rozpor‘, nýbrž pouze ‚náročnost‘ spojená s celou vnitřní situací člověka zraněného hříchem. Naše láska musí růst, dozrávat, být očištěna a uzdravena ze sebelásky. A to je proces, který je náročný a může bolet.

Tvořivá zdrženlivost

Pokud hledáte, jak co nejlépe prožít období zdrženlivosti a „nevýhodu“ proměnit na veliký bonus pro váš vztah, nabízíme pár postřehů od párů, které se na tuto cestu vydaly a doprovázely na ní i mnohé další.

Rozhodnutí: je důležité být celou svou bytostí přesvědčen, že toto rozhodnutí je správné. Vědět PROČ jsme se na tuhle dobrodružnou cestu vydali, jinak se při prvních těžkostech nejspíš vzdáme. Je zásadní, aby to bylo rozhodnutí společné, aby si muž a žena mohli být vzájemně oporou. Toto rozhodnutí také zahrnuje vyhýbat se všemu, co oslabuje naši vůli…

Duchovní a citová blízkost: období zdrženlivosti nám dává příležitost uvědomit si, že vztah zahrnuje nejen rovinu tělesnou, ale i duchovní a citovou. Velký problém mají páry, kde byl vztah do větší či menší míry redukován jen na tuto rovinu: „Při používání PPR se taková situace obnaží. Jestliže váš dosavadní vztah závisel jen na občasném pohlavním styku, zjistíte najednou v plodné fázi, že je mezi vámi prázdno. Co teď?! Kdo to zakusil, dosvědčí, jak zdrcující je takové poznání. PPR zničilo náš vztah! Jak je to možné?“(1) Jako lektoři jsme se již mnohokrát setkali právě s touto interpretací. Ve skutečnosti ale zdrženlivost v plodných dnech pomohla objevit prázdné místo, problém ve vztahu, který je potřeba řešit. Uvědomit si to je prvním krokem k tomu, abychom mohli něco změnit. Je to velká výzva rozvíjet právě duchovní a citovou rovinu vztahu. Nezapomínat na společnou modlitbu nebo duchovní četbu, mši svatou. Podobné to je s rozvojem citové blízkosti – je dobré umět si najít čas na to být spolu, na rozhovor, na pěkný večer ve dvou. Manželé Staudtovi k tomu dodávají: „Pán Bůh nám dal dar plození spojením našich odlišných, ale vzájemně se doplňujících těl. Nemohlo by duchovní spojení manželů – společná modlitba – být stejně plodné duchovním způsobem? Věříme, že ano.“(1)

Tělesná blízkost: Zdrženlivost neznamená, že se v plodných dnech na 14 dnů manželé odstěhují, přinejmenším do vedlejší místnosti, nebo se budou jeden druhému velkým obloukem vyhýbat. „Člověk potřebuje tělesný kontakt s lidmi, které má rád. Ale tělesný kontakt nemusí vždy vést k pohlavnímu styku. Až pochopíte, že držet se za ruce, kolem ramen, pohlazení a platonické objetí jsou způsoby vyznání lásky, ale nemusí být vždycky pozváním do ložnice, ušli jste velký kus cesty k prospěšnému zvládnutí periodické zdrženlivosti.“(1)

PPR je výzvou budovat vztah na všech jeho rovinách. Pokud manželé tuto výzvu přijmou, může to velmi pomoci v růstu vzájemné lásky. Pokud bychom to chtěli vyjádřit slovy Jana Pavla II., pak bychom mohli říci, že manželé každý den hledají stále nové možnosti, jak být darem jeden pro druhého způsobem, který je v tu chvíli právě možný…

Mnohé páry potvrzují, že investice do vztahu v období zdrženlivosti se mnohonásobně vrací v době, kdy mohou být spolu. Je to proto, že řeč těla je v souladu s pravdou jejich vztahu, že láska, kterou si pár vyjadřuje v intimních chvílích, je toutéž láskou, kterou se snaží žít v každodenním životě.

Jitka a Mirek Novákovi

(předchozí část)        (pokračování)

Pozn.: Někdy se setkáváme s tím, že si manželé nejsou jisti vyhodnocením záznamů a proto raději volí více zdrženlivosti, než je opravdu potřeba. Pro všechny, kdo by své záznamy chtěli konzultovat, nabízí LPP bezplatné poradenství.

K tématu doporučujeme tyto letáky, které najdete ke stažení mezi materiály na webu LPP:

(1) Tvořivá zdrženlivost, Dopis mužům / dopis ženám, Budování emocionální intimity