Nemeníme, vylepšujeme – nové logo LPP

Keď ste vzali do rúk toto v poradí už 130. číslo Novín z rodiny LPP, alebo ste v priebehu letných mesiacov navštívili webstránku či facebook Ligy pár páru, pravdepodobne ste si všimli, že prišlo k jednej viditeľnej zmene. Po 27 rokoch od začiatku aktivít Ligy na území bývalého Československa sme pristúpili k zmene doposiaľ používaného loga LPP, ktorého vizuálnu podobu z roku 1971 sme prevzali od materskej organizácie The Couple to Couple League International.

Rozhodli sme sa pre logo, ktoré zodpovedá súčasnosti a grafickým stvárnením jasnejšie vystihuje poslanie Ligy pár páru. Zvýraznením písmen LPP v názve občianskeho združenia zachováva pôvodnú skratku, pod ktorou je Liga na Slovensku aj v Českej republike známa od svojho vzniku. Grafický návrh vytvorila Ing. arch. Barbora Krátka a do konečnej grafickej podoby ho upravil PhDr. Adam Prentis.

Vizuálna podoba loga symbolizuje biblický odkaz charakteristický pre to, čo Liga chce tlmočiť verejnosti:

  • Boh stvoril človeka na svoj obraz (…) muža a ženu ich stvoril (Gn 1, 27)
  • muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom (Gn 2, 24)
  • Boh je spoločenstvo osôb prepojených vzájomnou láskou a manželstvo má byť obrazom takejto lásky. Spojenie dvoch postáv v jednu vytvárajúcu srdce symbolizuje, že sme stvorení na Boží obraz a že manželia sú pozvaní „prilipnúť k sebe a byť jedným telom“
  • v tmavosivej aj farebnej verzii je znázornený špecifický dar muža a dar ženy, ktorý každý je sám sebou, ale tým, že sa navzájom dávajú jeden druhému, budujú jednotu, čo je stvárnené jedným spoločne vytvoreným srdcom
  • prepletené ruky do ležatej osmičky odzrkadľujú nekonečnú Božiu lásku, ktorú si manželia majú preukazovať a spoločne ju odovzdávať ďalej

Zmena loga Ligy sa prejavila aj novou hlavičkou nášho bulletinu, ktorá naznačuje, že náš bulletin je spoločné dielo a je určený pre čitateľov z oboch štátov. Okrem společného loga boli pri tvorbe hlavičky použité farby oboch organizácií – hnedá a oranžová, typická pre slovenskú Ligu a modrá a svetlo modrá, typická pre Ligu v ČR.

Verím, že slogan Nemeníme, vylepšujeme!, ktorý som zvolil za názov tohto úvodníka, je vhodný nielen pre samotné logo LPP, ale aj aktivity Ligy v poslednom období: vytvorenie a sprevádzkovanie mobilnej aplikácie Plodnosť a lieky, aktualizovanú dotlač záznamových tabuliek, ktoré sú už k dispozícii, ako aj pre výročnú spoločnú konferenciu Ligy pár páru ČR a SR, ktorá bude tento rok venovaná 50. výročiu encykliky Humanae vitae.

Mám nádej, že príspevky tohto čísla vám prinesú úžitok, povzbudenie a utvrdia aj vás v tom, že na výzvy dnešnej doby existujú správne riešenia, ktorých základ stojí na osvedčených princípoch, ktoré nie je potrebné meniť, ale im dobre porozumieť a správne používať.

Jozef Predáč