V 122. čísle nášho bulletinu, ktorý vyšiel v apríli pred dvomi rokmi, sme uverejnili príspevok Ovulačné testy, užitočná pomoc pri praktizovaní STM a rozšírili sme o ne aj ponuku Ligy pár páru. Mnohé páry ich začali používať ako doplnok k štandardnému STM pozorovaniu. Väčšina z nich na ne nedá dopustiť, ale sú aj takí, čo sú z nich sklamaní alebo skonštatovali, že im v ničom nepomohli.

Nasledujúcim príspevkom spracovaným z výsledkov vedeckých štúdií chceme poskytnúť podrobnejšie informácie o ovulačných testoch, a tak možno dať odpoveď na niektoré otázky, ktoré prináša ich používanie.

Ovulačný test patrí medzi zdravotnícke diagnostické pomôcky a zisťuje prítomnosť luteinizačného hormónu (LH) v moči na princípe fyzikálno-chemickej metódy s názvom chromatografia. Práve tento hormón je zodpovedný za konečnú fázu dozrievania oocytu vo vaječníku a jeho následné uvoľnenie z folikulu (ovuláciu). K samotnému vylúčeniu LH z hypofýzy dochádza na základe pôsobenia vysokej hladiny estrogénov, ktorých množstvo sa od začiatku menštruačného cyklu postupne zvyšuje.

Vďaka skutočnosti, že ku krátkodobému a relatívne prudkému zvýšeniu hladiny LH dochádza spravidla 24 – 48 hodín pred ovuláciou (1,2), je možné takýmto testom zaznamenať blížiacu sa ovuláciu (odborná štúdia Chronological aspects of ultrasonic, hormonal, and other indirect indices of ovulation publikovaná v r. 2001 skonštatovala, že počiatočná identifikácia nárastu luteinizujúceho hormónu (LH) vypovedala o blížiacej sa ovulácii v 90 % cyklov) a pomôcť tak žene lepšie sa orientovať v menštruačnom cykle.

Ako však dokazuje prax používania komerčne dostupných ovulačných testov a viaceré štúdie, aj pri používaní tejto pomôcky sa môžeme reálne stretnúť s niektorými komplikáciami. Napríklad, čo ak sa objaví pozitívny ovulačný test aj na viac ako jeden deň? Alebo ovulačný test je stále negatívny a nastalo vysychanie hlienu či teplotný vzostup, prípadne nenachádzame časové zosúladenie ovulačného testu s ostatnými príznakmi plodnosti…

1) Životnosť spermií verzus výsledok ovulačného testu

Odborná medicínska literatúra uvádza, že maximálna životnosť spermií v tele ženy je 5 dní. Tento fakt znamená, že pohlavný styk 5 dní pred ovuláciou môže zapríčiniť tehotenstvo. Štúdie zamerané na hodnotenie súvislosti medzi nárastom hladiny LH a skutočným dňom ovulácie však ukazujú, že po pozitívnom ovulačnom teste nastane ovulácia najpravdepodobnejšie do 24 – 48 hodín. Je preto zrejmé, že pre manželov, ktorých cieľom je vyhýbať sa počatiu, nie je orientácia v cykle len na základe výsledkov ovulačných testov dostatočná. Spermie, ktoré majú dlhšiu životnosť a oplodňovaciu schopnosť, ako je výpovedná hodnota ovulačného testu, by totiž mohli aj v prípade (zatiaľ) negatívneho výsledku testu „vydržať“ v tele ženy až do ovulácie a oplodniť uvoľnené dozreté vajíčko.

Na druhej strane je pre pár snažiaci sa o počatie informácia o blížiacej sa ovulácii získaná ovulačným testom dostatočná a veľmi užitočná, keďže takíto manželia nepotrebujú „bezpečne“ odhadovať koniec predovulačnej neplodnosti a pozitívny ovulačný test je pre nich signálom nástupu ovulácie v priebehu najbližších hodín.

2) Voľba správnej citlivosti testu a prirodzená variabilita v hladinách LH

Obvyklá hladina LH v moči (vyskytujúca sa mimo ovulačného obdobia) sa pohybuje medzi 2 – 15 mIU/ml. Experimentálne však bolo potvrdené, že v hladinách LH existujú individuálne rozdiely, na ktoré môže vplývať napríklad nadváha (ženy s vysokým BMI indexom (3) majú nižšie hladiny LH), vek (vyššie hladiny LH majú ženy po menopauze), užívanie hormonálnej antikoncepcie obsahujúcej estrogény alebo estrogénovej liečby (potláčajú vrchol LH. a tým aj ovuláciu) či rôzne ochorenia (vyššie hladiny majú ženy so syndrómom polycystických ovárií (4)).

Na trhu je dostupné veľké množstvo ovulačných testov, ktoré sa okrem ceny líšia práve citlivosťou, teda minimálnou hladinou LH, ktorá musí byť v moči prítomná, aby túto vzorku test vyhodnotil ako pozitívnu (označujúcu blížiacu sa ovuláciu). Bežne dostupné ovulačné testy majú citlivosť 20 mIU/ml, prípadne 25 mIU/ml ), ale dajú sa kúpiť aj citlivejšie (10 mIU/ml). Príliš citlivý test môže na jednej strane odhaliť blížiacu sa ovuláciu s väčším časovým predstihom, no na druhej strane môže byť až príliš nepresný a akýkoľvek mierny nárast LH označiť za pozitívny výsledok testu.

Keďže sa koncentrácia LH v moči môže medzi jednotlivým ženami výrazne líšiť (ako bolo uvedené na niekoľkých príkladoch), rovnaký ovulačný test môže u rôznych žien priniesť celkom odlišné výsledky. Žena, ktorá má hladiny LH prirodzene vyššie (napr. žena so syndrómom polycystických ovárií), než je nastavený štandard, zaznamená vo svojom cykle niekoľko pozitívnych výsledkov testu, ktoré nemusia so 100% spoľahlivosťou súvisieť s blížiacou sa ovuláciou. Naopak, pokiaľ má žena množstvo LH nízke (napr. ženy s vysokým BMI indexom), môže sa stať, že počas menštruačného cyklu test nezaznamená ani jeden pozitívny výsledok, hoci k ovulácii mohlo dôjsť. V takýchto prípadoch hovoríme o tzv. falošne pozitívnom, resp. falošne negatívnom výsledku.

3) Variabilita v spôsobe nárastu hladiny LH

Keby ste si vyhľadali cez internetový prehliadač obrázok hormonálnych zmien v priebehu menštruačného cyklu alebo ho hľadali v skriptách či učebniciach študentov medicíny, na 99 % natrafíte na niečo takéto:

Avšak na základe výsledkov vedeckých štúdií z posledných rokov je možné povedať, že vzostup LH spúšťajúci ovuláciu je medzi jednotlivými ženami extrémne variabilný, čo sa týka dĺžky trvania, veľkosti nárastu koncentrácie LH aj spôsobu stúpania a klesania tejto hladiny. (5,6)

Z hodnotenia „vzhľadu“ krivky nárastu a poklesu hladín LH v týchto dvoch štúdiách vyplynulo, že:

 

 

v 42 – 48 % cyklov mala krivka LH jeden vrchol (obr.1)

 

 

 

 

v 33 – 44,2 % cyklov boli v krivke 2 vrcholy LH (obr.2)

 

 

 

 

vzostup LH typu plateau, v ktorom hladiny LH zostali na maximálnych hodnotách dva až tri dni pred poklesom (obr. 3), bol zaznamenaný v 11 – 13,9 % cyklov

 

Rozdielnosť bola zistená aj v ďalšom parametri. Z pohľadu nástupu vzostupu LH z východiskových hodnôt na najvyššie bolo zistené, že rýchly nástup – v priebehu jedného dňa – bol zistený v 42,9 % a postupný nárast – t. j. dlhšie ako jeden deň – bol zistený v 57,1 % prípadov. (obr. 4, obr. 5)

Ak má žena vo svojich cykloch dostatočne vysokú koncentráciu LH, jeden vrchol LH, ktorý má ešte k tomu rýchly nástup (na jeden deň sa jej objaví jednoznačný pozitívny ovulačný test), orientácia v cykle pomocou ovulačného testu je naozaj jednoduchá. No keď v cykle vzostup LH nastáva podľa iného scenára (vyššie uvádzaná variabilita je naozaj rozmanitá), nemusí byť orientácia v cykle taká jednoduchá.

O ďalších zisteniach týkajúcich sa ovulačných testov a o súvislosti medzi vzostupom LH a dňom ovulácie si budete môcť prečítať v II. časti príspevku, ktorý uverejníme v budúcom čísle.

Viera Dobrotková, Jozef Predáč

(pokračování)

Odkaz na použitú literatúru:

(1) Miller, P. B.; Soules, M. R. The Usefulness of a Urinary LH Kit for Ovulation Prediction during Menstrual Cycles of Normal Women. Obstet Gynecol 1996, 87 (1), 13–17.
(2) Leiva, R. A.; Bouchard, T. P.; Abdullah, S. H.; Ecochard, R. Urinary Luteinizing Hormone Tests: Which Concentration Threshold Best Predicts Ovulation? Front Public Health 2017, 5, 320. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00320.
(3) Lasquety, M. G.; Rodriguez, D.; Fehring, R. J. The Influence of BMI Levels on Phases of the Menstrual Cycle and Presumed Ovulation. Linacre Q 2012, 79 (4), 451–459. https://doi.org/10.1179/002436312804827082.
(4) Balen, A. H. Hypersecretion of Luteinizing Hormone in the Polycystic Ovary Syndrome and a Novel Hormone “Gonadotrophin Surge Attenuating Factor”. J R Soc Med 1995, 88 (6), 339P-341P.